Påsklov på Ankarets fritids!

Anton Loven , lärarstudent

Anton Loven , lärarstudent

Under påsklovet är det full aktivitet på Ankarets fritidshem! Denna soliga fredagsförmiddagen hade fritidsbarnen filmat med Green Screen-teknik och redigerade sedan sina filmer tillsammans med Anton, lärarstudent på grundskollärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Anton har ett stort intresse för fotografering och digital teknik och uppgiften barnen arbetade med var att berätta om ett yrke de kommit i kontakt med eller kände till.

-Igår var vi i Hjälvik med barnen hela dagen, berättar LLU Pia Börjesson. Det var en härlig dag vid stranden!

 

 

 

 

Nya studenter till Öckerö!

 

Från vänster: Ulrika Bryngelsson, Annika Engsbäck, Maria Forsberg, Jessica Cagner Pettersson, Marie-Louise Stahre, Maria Carman Lilja, Anna Bensby, Petra Ladestam och Stina Bergman

Från vänster: Ulrika Bryngelsson, Annika Engsbäck, Maria Forsberg, Jessica Cagner Pettersson, Marie-Louise Stahre, Maria Carman Lilja, Anna Bensby, Petra Ladestam och Stina Bergman

Studenter 2016 från förskollärarprogrammet: Julia (Vipekärrs förskola) Magnus (Högåsens förskola) och Cajsa (Kaprifolens förskola)

Studenter 2016 från förskollärarprogrammet:
Julia (Vipekärrs förskola) Magnus (Högåsens förskola) och Cajsa (Kaprifolens förskola)

Onsdagen den 16 mars träffades nätverket för övningsförskoleprojektet inför en ny kursstart. Jessica Cagner Pettersson, kurslärare, gick igenom kursmålen och hur man på bästa sätt kan stödja studenten med sin självvärdering. Nytt för denna kurs är att Jessica kommer på besök i verksamheten och att LLU:aren har en tydligare roll som stöd för kursläraren när det gäller att bedöma om studenten når kursmålen.

På nätverksmötet diskuterades också vilka förutsättningar LLU:arna kommer att få för att kunna gå handledarutbildningen i höst. Förskolecheferna har enligt uppgift från skolchefen Kerstin Schiller diskuterat frågan och svar väntas inom kort.

Den 30 mars välkomnade Öckerö tre nya studenter från förskollärarprogrammet som nu skall ha sin vfu på Vipekärr, Kaprifolen och Högåsen. Marie-Louise Stahre, Ulrika Bryngelsson och Anna Juhlin var på Pedagogen och mötte dem på kursstartsmötet

Vi vill önska Julia, Magnus och Cajsa välkomna till sin verksamhetsförlagda utbildning i Öckerö kommun!

 

 

 

Pärlan -en verklig pärla bland förskolor!

image

Studenten Sandra Holmberg från Mittuniversitetet gör sin sista vfu-period på Pärlans förskola

 

image

Solnedgång över Hälsö

Staden -ständigt i förändring och inspiration till lek!

Staden -ständigt i förändring och inspiration till lek!

Krabbfest -Strandgruppen avslutar sitt tema med förskolläraren Sara Brugård

Krabbfest -Strandgruppen avslutar sitt tema med förskolläraren Sara Brugård

Den lilla förskolan på Hälsö ligger insvept i ett grådis denna kylslagna marsdag och snöblandat regn lurar bland molnen. Men den grå dagen förbyts omedelbart i en explosion av färger när dörren till förskolan öppnas. Två glada barn med ansiktsmålningar och orange gummivantar kommer fram och berättar att de har krabbfest. Krabbfest? Det får sin förklaring senare under besöket.

Sandra Holmberg, som går förskollärarlinjen på Mittuniversitetet, har varit alla sina vfu-perioder på Pärlans förskola på Hälsö.

– Det är verkligen fantastiskt att se hur nya saker växer fram mellan varje vfu och vilken utveckling som sker hela tiden, säger hon.

 

Pärlans förskola har en pedagogisk inriktning inspirerad av Reggio Emilia. Man arbetar med alla sinnen, låter barnens intressen styra arbetet och varje tema utvecklas på många olika sätt.

– Varje höst startar vi med nästan tomma rum och kala väggar, säger Stina Bergman, som är Sandras LLU:are. Sedan bestämmer vi tillsammans ett tema och sedan tar det fart!

Sedan hösten 2015 har man arbetat med miljöer: staden, skogen och stranden. Barnen är indelade i tre grupper och varje dag arbetar man en timme med sitt tema tillsammans med en pedagog.

-Sedan leker förstås barnen vidare med det de skapat och leken utvecklas, säger Stina. Allt barnen skapar skall man kunna använda och går det sönder så lagar vi det, fortsätter hon.

 

Just denna dag hade en grupp arbetat klart med stranden och därför var barnen ”krabbor” och hade krabbfest med ansiktsmålning och  blåste såpbubblor tillsammans med förskolläraren Sara Brugård. I ett annat rum, skogen, pågick samtidigt lekar och tillverkning av skyltar i skogen och stadsgruppen byggde höghus och skyskrapor. Överallt var det febril aktivitet och engagemanget var stort bland barn och pedagoger.

Just nu gör även Frida Fransson som går förskollärarlinjen vid Göteborgs universitet sin fjärde och sista vfu på pärlan. Både Frida och Sandra säger att de fått med sig så mycket från Pärlan och framför allt sett ett inspirerande och roligt arbetssätt.

Det är ingen tvekan om att det grådisiga dagen blev färgglad efter besöket på Pärlan.

Förskolan Pärlan på Hälsö är något så fantastiskt som en riktigt äkta, skimrande pärla!

 

 

 

 

 

Övningsförskoleprojektet tuffar vidare!

image

 

Onsdagen den 24 februari träffades förskolecheferna på Vipekärrs förskola för att bl.a. få information av Anna Juhlin, koordinator för vfu-placeringarna i Öckerö kommun, om hur långt vi kommit i projektet.

Det som lyftes fram var framför allt de nätverksmöten som LLU:are, koordinator och universitetslärare Jessica Cagner-Pettersson har tillsammans på kommunhuset inför varje kursstart (3-4 ggr/termin).

Dessa möten leder till ett utvecklande kollegialt lärande och ger input från universitetet via Jessica och känns därför som mycket värdefulla. Samverkan mellan vfu (verksamhetsförlagd) och hfu (högskoleförlagd) utbildning har verkligen kommit igång alldeles utmärkt tack vare övningsförskoleprojektet!

Hur går vi då vidare? I projektets grundförutsättning ingår att alla LLU:are skall ha gått en handledarutbildning på 7,5 hp. Man skall dessutom ges möjlighet att handleda sin student minst en timme/vecka, närvara vid kursstarter, nätverksmöten, examinerande praxisseminarier samt kursutvärderingar. Allt detta skall ske inom LLU:s arbetstid.

Förskolecheferna kommer nu under våren att diskutera vidare hur man kan möjliggöra att dessa förutsättningar uppfylls.

 

 

Vfu på Vinga? -Ja nästan!

Linda Ekberg, student och Anki Bengtsson LLU

Linda Ekberg, student och Anki Bengtsson LLU

Längst upp på toppen av Fotö, med en vidunderlig utsikt över havet och Vinga fyr, ligger den lilla skolan. Linda läser grundlärarprogrammet, inriktning 4-6, och gör sin första vfuperiod på Fotö.

– Det är första gången jag arbetar i skolan, säger Linda. Eleverna är underbara och jag har redan fäst mig vid dem.

Denna första vfuperiod skall hon fokusera på svenska och som utgångspunkt har hon valt boken ”SVJ” av Roald Dahl.

-Det är väldigt roligt att hålla i lektioner, fortsätter hon.

 

 

Övningsförskoleprojektet -kursstartsmöte

Ann-Charlotte Nordin

FrÅn vänster: Ann-Charlotte Nordin, Helen Högberg, Anna-Lena Liljedal, Ulrika Bryngelsson, Maria Carman Lilja och Jessica Cagner Pettersson

 

Nu har vårt nätverk i övningsförskoleprojektet kommit igång ordentligt! Inför varje ny vfu-kursstart träffas alla LLU:are tillsammans med kursläraren Jessica Cagner Pettersson och diskuterar aktuella frågor.

Alla LLU:are i projektet, även de som inte tar emot en ny student i höst, var inbjudna till mötet. Höstens studentkull var från början sex studenter, men på grund av avhopp och studieuppehåll blev det till slut bara en student som skall ha sin vfu på Högåsens förskola.

Nätverksträffarna i övningsförskoleprojektet är dock viktiga för kontinuiteten i projektet och för den möjlighet de ger till pedagogiskt utbyte mellan kommunens förskolor och universitetet.

Inledningsvis diskuterades vilka förutsättningar LLU:are behöver för att kunna göra ett bra arbete och ge studenten bästa möjliga utbildning.

Jessica Cagner Pettersson förtydligade att en viktig del i projektet är att LLU:aren har möjlighet att få tillräckligt med tid för handledning samt tid för introduktionsmöte, nätverksmöten, praxisseminarier och den årligen återkommande övningsförskolekonferensen.

LLU:arna konstaterade att man löser det på olika sätt på de olika förskolorna och att det behövs en diskussion med förskolecheferna om gemensamma riktlinjer.

Jessica presenterade också utvärderingen av övningsförskoleprojektet från vårterminen 2015 och berättade att de studenter som haft sin vfu i Öckerö kommun var mycket nöjda, både med sina praktikplatser och det nära samarbetet i övningsförskoleprojektet.

Kursstartmötet avslutades med att Jessica gav bra litteraturtips från den kurslitteratur som studenterna läser. Maria Carman Lilja visade en nygammal bok som nyligen uppmärksammats i förskollärartidningen:

”Från jag till vi” som hon tyckte beskriver på ett bra sätt hur man skapar en välfungerande barngrupp.

image

image

 

 

 

Skolforskningsinstitutet

image image

 

 

Hur skall ny och relevant forskning inom skolområdet nå ut till verksamma lärare?

För att ta reda på vilka utmaningar lärare i Sverige ställs inför och vilken hjälp och stöd  de behöver av forskningen bjöds lärare från hela landet in till fokusgrupper i Stockholm, måndagen den 20 maj.

Skolforskningsinstitutet startade sin verksamhet i januari 2015 på uppdrag av regeringen. Uppdraget är att dels sammanställa forskning som är relevant för den svenska skolan och dels initiera ny forskning som kan vara vägledande för lärares profession.

I fokusgruppen för mellanstadiet deltog ett tiotal lärare (flertalet från Stockholm) och Öckerö var med sin representant Anna Juhlin den ”sydligaste” kommunen.

Det som var anmärkningsvärt var att de frågeställningar som diskuterades var väldigt lika i landet, exempelvis hur inkludering av elever med särskilda behov skall gå till eller hur lärarnas arbetstid bäst skall användas för att öka elevernas måluppfyllelse.

Dessa och andra frågor skall nu Skolforskningsinstitutet arbeta vidare med genom att leta upp och sammanställa forskning  eller starta ny forskning på området.

Den första rapporten och sammanställningen kommer troligtvis inte förrän 2016 och sedan återstår den stora frågan hur man skall nå ut med sina resultat till verksamma lärare så att det kommer klassrumsundervisningen till godo!

Läs mer på: www.skolforskningsinstitutet.se

Övningsförskoleprojektet: LLU-träff inför kursstart

image

Gunilla Kristiansson, Annie Olausson, Anna Egnell, Jessica Cagner Pettersson, Sara Emilsdotter, Kerstin Schiller, Ulrika Bryngelsson

Denna soliga fredagsmorgon, 13/3, samlades de lokala lärarutbildare (LLU:are) som skall ta emot vårens nya studenter från förskollärarprogrammet. Kursläraren Jessica Cagner Pettersson berättade lite om hur övningsförskoleprojektet är tänkt att stärka sambandet mellan den högskoleförlagda utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu).

– Vi utformar projektet tillsammans och syftet är att ge studenten en likvärdig och högkvalitativ utbildning. Vi kommer att vara en del av det team som finns runt studenterna och stödjer deras utveckling, fortsatte Jessica.

Denna första vfu-kurs har som inriktning ”lek, lärande och omsorg” och fokus är på hur  inlärning sker i leken.

Öckerös skolchef, Kerstin Schiller, var med en del av mötet och hon underströk hur viktigt arbetet med övningsförskoleprojektet är: dels för att det ger Öckerö input från den högskoleförlagda utbildningen och dels för att våra vfu-studenter är vår framtida rekryteringsbas.

Den 27 mars kommer de sex nya  förskolestudenterna att starta sin vfu på Vipekärr, Högåsen, Öckerö förskola, Kaprifolen, Heden och Knippla förskola.

 

 

 

 

Vårens lärarstudenter -fler än någonsin!

Våren 2015 har Öckerö fler studenter än någonsin som skall ha sin vfu ute i våra verksamheter. Totalt är det 34 studenter som har Öckerö kommun som vfu-område och av dessa kommer 24 stycken att praktisera under våren. Flest studenter kommer från förskollärarprogrammet, men vi har  också lärarstudenter från grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasieskolan.

Sara Alfredsson är ute på sin första vfu på Kompassenskolan hos LLU:aren Susanne Ebenhard. Båda bekräftar hur givande det är med verksamhetsförlagd  utbildning.

-Det är så roligt. Man blir inspirerad och vill bara komma ut och arbeta som lärare så fort som möjligt, säger Sara.

Susanne Ebenhard (LLU) och Sara Alfredsson (lärarstudent)

Susanne Ebenhard (LLU) och Sara Alfredsson (lärarstudent)

 

Teknik och lärande på Fotö!

Fredrika, Förskollärarstudent på Fotö

Fredrika, Förskollärarstudent på Fotö

image

 

Med stor entusiasm fyller barnen på Fotö förskola muggar och mått med röda linser. De öser linserna genom rör och silar och ser hur de strilar tillbaka i lådan på golvet. Förskollärare Britt-Marie Ivarsson berättar att hennes man skänkt överblivna rörkrökar som barnen kan montera ihop till ”linsrör”.

I ett annat rum står tre barn med fågelböcker i handen och tittar ut genom fönstret.

-Jag tror det är en ”tajjoxe”, säger den ene.

Förskollärarstudenten Fredrika blir inbjuden att vara med i ett lotteri där gossedjur är högsta vinsten. Det är Fredrikas första vfu-period på förskollärarprogrammet och hon har varit här lite drygt i en vecka hos sin LLU:are Anna-Lena Liljedahl.

– Jag trivs väldigt bra  och känner mig redan hemma bland barnen och personalen, säger hon.

Fredrika kommer från Hyppeln och kan mycket väl tänka sig att arbeta i kommunen efter avslutad utbildning. Hon är den första kull studenter som ingår i övningsförskoleprojektet.  För Fredrikas del innebär det att samma kurslärare, LLU:are och koordinator skall  följa henne genom utbildningen och ha ett nära  samarbete  med  universitetet.

 

 

Hoppa till verktygsfältet