Home » Aktuellt

Category Archives: Aktuellt

Resebidrag som morot!

De studenter som går på förskollärarlinjen och inte är boende i Öckerö kommun får ett resebidrag i form av resecheckar på 750 kr per vfu-period. Resebidraget, som är ett försök att locka fler studenter från fastlandet, startade höstterminen 2017 och kommer att finnas kvar t.o.m. vårterminen 2019.

Vårens förskollärarstudent till Hedens förskola!

Helen Svensson, förskollärare och Malin, student

Söktrycket på förskollärarlinjen har minskat, delvis på grund av färre möjliga sökande i årskullarna, och på grund av detta har alla vfu-områden fått färre studenter än vanligt.

Öckerös enda nya student på förskollärarlinjen fick sin vfu-plats på Hedens förskola.

Malin, som är boende i Torslanda, berättar varför hon valde att göra sin vfu i Öckerö kommun:

– Det är så fin miljö här ute och jag åker gärna hit även när jag är ledig. Dessutom tar Hönöfärjan bara en kvart så är man framme. Jag ser mycket fram emot min vfu!

 

Vårens vfu-perioder har rivstartat!

Kompassenskolan, i årskurs 3, har Karolina sin första vfu-period.

– Vi har arbetat med världsdelar, säger Karolina. Först läste vi en saga om en pingvin och sedan kom han på besök i klassrummet! Eleverna valde sedan vilken ny plats han skulle resa till. När vi hade gjort teckningar av platserna fotograferade vi Pingvin och så blev det spännande berättelser om hans resa jorden runt. Det var ett väldigt roligt arbete!

 

Pingvin fick hjälp att hitta av diverse Disneyfigurer.

LLU Sofia Karlsson och studenten Karolina

Vipekärrs förskola är det full aktivitet denna regniga morgon i januari!

Många barn arbetar med en slags bygglera och allt ifrån ormar till grottor växer fram på bordet. Studenten David är med i barngruppen och deltar i barnens samtal.

-Byggleran är verkligen något som fångar barnens intresse just nu, säger han.

LLL Mia Sörensson och studenten David

Nya Ankaret på Bratteberg sjuder av liv och rörelse. Den nya, fräscha skolan har många rum för gruppaktiviteter och samvaro. I klass 6 finns studenten Richard som precis skall börja hjälpa eleverna med deras muntliga presentationer på engelska.

-Det är en härlig stämning i klassen, säger Richard. Det finns lugn och arbetsro men man kan också skämta med varandra på ett kamratligt sätt.

-Jag trivs väldigt bra på min vfu-plats, fortsätter han.

LLU Britta Svensson med studenten Richard

 

Vfu-frågor på agendan

I Öckerö kommun står vfu-frågor högt upp på agendan! I oktober hade Öckerös förskolechefer och rektorer ett möte där kvalité på vfu:n och samarbete med universitetet diskuterades.

Den 22:e november lyftes dessa frågor också i Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun. Anna Juhlin, koordinator, informerade om hur de olika lärarutbildningarna är upplagda, vad vfu:n har för positiva effekter och hur viktigt det är att kvalitetssäkra detta arbete.

Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun

Kvalitetskonferens 14 november 2017

Den 14:e november hölls den årliga kvalitetskonferensen för övningsförskoleprojektet. Lotta Hulden, övergripande projekt och placeringsansvarig inledde med en kortare presentation av övningsförskoleprojektet. Därefter presenterade Daniel Berlin, utredare vid enheten för utredning och lärarutbildning, en enkät som visade att LLU:are, förskolechefer och koordinatorer uppfattar projektet som mycket  positivt och syftet med att stärka bandet mellan högskola och praktik har uppnåtts.

Under dagen var det också ett flertal intressanta föreläsningar med fokus på kvalité och kvalitetshöjande arbetssätt.

Öckerös representanter:
Anna-Lena Liljedahl, LLU, Zandra Adolfsson, förskolechef, Anna Juhlin, koordinator

 

 

Höstens nya förskollärarstudenter!

Kursuppstart på pedagogen -studenter och LLU:are

Våren 2017 minskade antalet ansökningar till förskollärarlinjen vid GU och därmed också behovet av vfu-platser. För Öckerös del fanns det då en risk att vi inte skulle få några nya studenter alls eftersom placeringarna gjordes med hänsyn taget till resväg från pedagogen.  För att på något sätt kompensera för att det blir dyrare för studenterna att resa genom två kommuner, beslutade Öckerös skolchef att ge de studenter på förskollärarprogrammet som ej var bosatta i kommunen kompensation motsvarande ett periodkort i Öckerö kommun.

Detta gäller från och med kursstarten av LÖVU-11 hösten 2017 och fram till övningsprojektets slut, våren 2019. Därefter tas ett nytt beslut om kompensationen skall fortsätta.

Hösten 2018 hade Öckerö kommun glädjen att få ta emot fem nya förskollärarstudenter! Dessa har nu under november haft sin första vfu-period och fredagen den 1 december hade de sin kursexamination på kommunhuset tillsammans med sina LLU:are.

Samverkanskonferens Övningsförskoleprojektet !

Glada miner inför samverkansdagen!

, Glada miner inför samverkansdagen!

Bakre raden: Maria Lilja, Helen Högberg, Anna-Lena Liljedahl. Till vä: Marie-Louise Stahre. Till hö: Sara Brugård. Främre raden: Mia Sörensson, Ulrika Bryngelsson, Anna Egnell, Ann-Charlotte Albinsson

Bakre raden: Maria Lilja, Helen Högberg, Anna-Lena Liljedahl. Till vä: Marie-Louise Stahre. Till hö: Sara Brugård. Främre raden: Mia Sörensson, Ulrika Bryngelsson, Anna Egnell, Ann-Charlotte Albinsson

Tisdagen den 13 juni var det dags för årets samverkanskonferens inom övningsförskoleprojektet. Förskollärare, förskolechefer, koordinatorer, vfu-kurslärare och kursledare samt projektledning fanns på plats.

Dagen inleddes av Lotta Hulden, som är vfu-ansvarig på förskollärarprogrammet, och sedan berättade olika deltagare i projektet om sina erfarenheter. Det var samstämmiga röster som unisont lovordade projektet! Alla var överens om att högskoleförlagd och verksamhetsförlagd undervisning knutits samman i och med projektet.

Under förmiddagen fick vi lyssna till en föreläsning av Ann-Charlotte Lindgren som talade om vetenskaplig grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

Eftermiddagen ägnades åt diskussioner i grupper som bland annat handlade om hur det systematiska kvalitetsarbetet syns i verksamheten och hur studenterna kan bidra till detta under sin vfu.

Öckerö kommun representerades av nio engagerade LLU:are, en förskolechef samt koordinatorn. Det var en mycket givande och inspirerande dag för både utvärdering av väl genomfört arbete och det fortsatta arbetet framåt!

 

 

Vårens förskollärarstudenter!

Christoffer var väldigt nöjd med sin vfu på Kaprifolens förskola!

Christoffer var väldigt nöjd med sin vfu på Kaprifolens förskola!

Förra veckan hade två av Öckerös förskollärarstudenter sitt examinerande seminarium på Pedagogen. De presenterade dilemman de mött under sin praktik och anknöt dessa till inlärningsteorier och aktuell vetenskap. Fredrika, som varit på Fotö förskola och Christoffer, som varit på Kaprifolen sammanfattade under sina presentationer hur de såg på sitt yrkesval och vilka lärdomar de fått under sina vfu-perioder i Öckerö kommun.

Detta var deras sista vfu-period och under hösten väntar valbara kurser i den högskoleförlagda utbildningen. I januari 2018 är de examinerade förskollärare -redo att möta yrkeslivet!

 

Fredrika har varit student hos Anna-Lena Liljedahl, Fotö förskola

Fredrika har varit student hos Anna-Lena Liljedahl, Fotö förskola

Jobba i Öckerö kommun?

Har du idéer om hur Öckerö kan bli en ännu bättre skolkommun och har du tankar om hur kommunen skulle kunna marknadsföra sig inför framtida rekryteringar?
Då kanske du skulle vilja arbeta deltid med detta någon eller några dagar i veckan?
Just nu har Öckerö en annons ute där vi söker en sådan person!image
Här kommer länken:

http://www.offentligajobb.se/Public/AssignmentView.aspx?RemoteId=4B746FA6-35DF-43ED-B82F-9755A87B8D88&PublisherGuid=eda3e6d2-4583-40d4-a51c-c1cfcbc01b3a

 

Heldag med pedagogiskt fokus!

Tack vare övningsförskoleprojektet hålls många examinationer av förskolestudenter ute på Öckerö, vilket möjliggör att LLU:arna lättare kan delta. Denna blåsiga decembertorsdag var det fyra studenter från första vfu-kursen som tillsammans med sina LLU:are träffades i kommunhuset på Öckerö. Studenterna redogjorde för hur läroplansmålen  var synliga i förskoleverksamheten och hur lärandet ständigt pågår i leken. Intressanta frågor följde där LLU:are, kurslärare och koordinator deltog.

Nätverksmöte i adventstider

Nätverksmöte i adventstider

Anna Bensby ger boktips!

Anna Bensby ger boktips!

 

Jessica berättar om studenternas kurslitteratur.

Jessica berättar om studenternas kurslitteratur.

Eftermiddagen ägnades åt nätverksmöte där samtliga LLU:are i övningsförskoleprojektet var inbjudna. Jessica Cagner Pettersson gick igenom kursmålen för nästa vfu-kurs som startar 5:e december, litteraturtips delades och diskussioner fördes om yrkets komplexitet.

De LLU:are som gått handledarutbildningen beskriver den som mycket givande och ett givet samtal på nätverksmötet var hur fler LLU:are skall kunna ges möjlighet att gå den. När övningsförskoleprojektet avslutas 2019 är det ett krav att alla LLU:are har denna utbildning när man skall handleda en student.

 

 

 

Hoppa till verktygsfältet