Om Rubinen

Vi ser det som vår uppgift att förena omsorg, utveckling och lärande.

Verksamheten på Bergagårdsskolans fritidshem planeras utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

De olika uppdragen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. De olika verksamheterna på Bergagårdskolan är alla en viktig del av elevernas vardag och bidrar på olika sätt till elevernas utveckling.

Fritidshemmets uppdrag

Verksamheten på våra fritidshem formas av sådant som elevernas engagemang, leken som resurs, ett tematiskt arbete, fokus på normer och värdegrund och ett upplevelsebaserat lärande. Fritidshemmen kompletterar skolans ofta mer inrutade vardag och erbjuder eleverna möjlighet att självständigt upptäcka både omvärlden och den egna förmågan. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning när det gäller fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi strävar efter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande.

Trygghet

Vi vill skapa en lugn och trygg miljö för eleverna på fritidshemmen. Detta arbete startar i våra relationer och i hur vi bemöter varandra. Vi visar varandra respekt och ger alla utrymme och en röst.

Leken som resurs

Vi vill att leken skall vara central i verksamheten på fritidshemmen då den erbjuder eleverna stor möjlighet till personlig utveckling och lärande. I leken finns en oerhörd potential och styrka som främjar både utveckling och lärande.

Leken kan bestå av många olika typer av aktiviteter och ta en massa olika former. Genom att leken har sitt ursprung ur elevernas egen vilja och kreativitet får den en viktig roll i deras utveckling och självständighet. Genom att själva välja lek ges de en möjlighet själva bestämma och kontrollera en del av sin vardag. Då fritidshemmen skall vara ett alternativ till skolans ofta mer inrutade vardag befäster detta vikten av den fria leken på fritidshemmen.

I läroplanen kan man läsa om att skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. I leken får eleverna stora möjligheter i att träna dessa förmågor vilket illustreras väl i bilden nedan.

Aktiviteter

De aktiviteter vi planerar på fritidshemmen bidrar till att utmana eleverna samt ge dem en möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter. Eleverna ska få möjlighet att pröva på nya aktiviteter och använda sig av förmågor som de inte tidigare har erfarenhet av eller känner sig osäkra på. Därigenom får eleverna en möjlighet att skapa meningsfullhet i nya, eller för dem tidigare ovana, situationer.

Rekreation

I verksamheten på fritidshemmen skall eleverna också ges möjlighet till rekreation. Efter en lång dag i klassrummet behöver många av eleverna tid för återhämtning.  Eleverna har då möjlighet att själva välja en aktivitet som för dem känns avslappnande och lugnande.

Skip to toolbar