Tag Archives: reciprocalteaching

Låt eleverna leda samtalet om en text

Ett sätt att arbeta med en text i klassrummet är att föra ett strukturerat samtal om den utifrån en modell som kallas reciprocal teaching, det vill säga ömsesidigt lärande. Arbetsmetoden utarbetades av de amerikanska forskarna Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown (1984) och har lyfts fram av till exempel  den svenska läsforskaren Monica Reichenberg i boken Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet (2008). Det som modellen går ut på är att läraren väljer ut en text som hen förbereder genom att dela upp i segment. Avsnitten analyseras utifrån fyra punkter:

  • Sammanfatta med egna ord

Sätt rubrik på texten!

Ta ut tema och motiv.

Vad är det viktiga i texten?

  • Ställ frågor

Vilka frågor väcker texten?

  • Red ut oklarheter

Är det något i texten som är svårt att förstå?

Lyft fram och diskutera symboler och oklarheter!

  • Föregrip

Vad tror du händer sen?

Läraren leder samtalet kring det första segmentet. Alla elever uppmuntras att delta i diskussionen, men det är samtalsledaren som fördelar ordet. Läraren utser därefter en av eleverna att vara samtalsledare för nästa segment. Samtalet fortsätter och eleven som är samtalsledare går igenom punkterna och utser sedan en ny elev som tar ansvar för nästföljande segment. Målet är att alla elever ska ha varit samtalsledare när hela texten är bearbetad och att så många elever som möjligt säger något under de diskussioner som förs.

Jag och en kollega har använt reciprocal teaching i olika elevgrupper med lyckat resultat. Eleverna fick en känsla för hur en viss text är uppbyggd och fick dessutom möjlighet att pröva en strategi som de kan använda i mötet med en text.

Reciprocal teaching är en av många möjliga arbetsmetoder för att arbeta med läsförståelse. Den kan fungera i vissa elevgrupper med vissa sorters texter. Att alltid använda samma modell när man läser en text i klassrummet riskerar dock att bli kontraproduktivt. Erbjud istället eleverna en palett av olika strategier för att angripa olika sorters texter!