Tag Archives: läslyftet

Låt eleverna leda samtalet om en text

Ett sätt att arbeta med en text i klassrummet är att föra ett strukturerat samtal om den utifrån en modell som kallas reciprocal teaching, det vill säga ömsesidigt lärande. Arbetsmetoden utarbetades av de amerikanska forskarna Annemarie Sullivan Palincsar och Ann L. Brown (1984) och har lyfts fram av till exempel  den svenska läsforskaren Monica Reichenberg i boken Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet (2008). Det som modellen går ut på är att läraren väljer ut en text som hen förbereder genom att dela upp i segment. Avsnitten analyseras utifrån fyra punkter:

  • Sammanfatta med egna ord

Sätt rubrik på texten!

Ta ut tema och motiv.

Vad är det viktiga i texten?

  • Ställ frågor

Vilka frågor väcker texten?

  • Red ut oklarheter

Är det något i texten som är svårt att förstå?

Lyft fram och diskutera symboler och oklarheter!

  • Föregrip

Vad tror du händer sen?

Läraren leder samtalet kring det första segmentet. Alla elever uppmuntras att delta i diskussionen, men det är samtalsledaren som fördelar ordet. Läraren utser därefter en av eleverna att vara samtalsledare för nästa segment. Samtalet fortsätter och eleven som är samtalsledare går igenom punkterna och utser sedan en ny elev som tar ansvar för nästföljande segment. Målet är att alla elever ska ha varit samtalsledare när hela texten är bearbetad och att så många elever som möjligt säger något under de diskussioner som förs.

Jag och en kollega har använt reciprocal teaching i olika elevgrupper med lyckat resultat. Eleverna fick en känsla för hur en viss text är uppbyggd och fick dessutom möjlighet att pröva en strategi som de kan använda i mötet med en text.

Reciprocal teaching är en av många möjliga arbetsmetoder för att arbeta med läsförståelse. Den kan fungera i vissa elevgrupper med vissa sorters texter. Att alltid använda samma modell när man läser en text i klassrummet riskerar dock att bli kontraproduktivt. Erbjud istället eleverna en palett av olika strategier för att angripa olika sorters texter!

 

När läsningen lyfter

Det här läsåret drar Läslyftet igång på gymnasiet. Vi är en blandad grupp lärare som träffas varje vecka för att diskutera hur vi i undervisningen kan arbeta med att förbättra elevernas läskompetens. Under hösten kommer vi att arbeta med modulen Lässtrategier för ämnestexter och där ligger fokus på att visa hur alla lärare – oavsett ämne – aktivt bör visa eleverna hur de tar sig an och tar till sig innehållet i en text. Det ska bli intressant att se vilken effekt kompetensutvecklingen kan få.

Att elever i den svenska skolan har uppvisat en allt sämre läsförståelse har nog inte undgått någon. PISA- och PIRLS-undersökningar har visat på sjunkande resultat under många år. I PISA 2000 och PISA 2003 presterade svenska 15-åringar över OECD-genomsnittet i läsförståelse. I PISA 2012 presterade dock 19 av 34 länder bättre än Sverige i läsförståelse. Pojkar hade försämrat sina resultat i större utsträckning än flickor och lågpresterande elever hade uppvisat sämre resultat än högpresterande. Likvärdigheten hade alltså också försämrats. Oavsett vad man anser om de här undersökningarnas tillförlitlighet finns det ändå många tecken som tyder på att det finns ett problem som vi lärare måste hantera.

I mer eller mindre alla ämnen på gymnasiet måste eleverna kunna läsa och förstå innehållet i olika texter. Vi lärare har därför ett viktigt uppdrag som består i att lära eleverna att inte bara ta sig igenom en text, utan även kunna tillgodogöra sig det som texten har att säga. Förhoppningsvis är Läslyftet ett verktyg för att hjälpa eleverna med detta.